Trang chủ / Giới thiệu / Lãnh đạo trung tâm

Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc: Nguyễn Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Thương Mại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3629189

- Email: Kienha9@gmail.com - giamdoc@qnitrade.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Kiên

1. Chỉ đạo chung hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Chủ tài khoản của Trung tâm;

2. Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính kế toán đơn vị; công tác thanh tra kiểm tra, công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về các hoạt động Xúc tiến thương mại, khuyến công, phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng.

3. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án thuộc Chương trình khuyến công quốc gia, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trực tiếp chỉ đạo một số hoạt động sự kiện chuyên đề và đột xuất, các hoạt động tổ chức sự kiện chính trị-xã hội quan trọng được cấp trên giao đơn vị thực hiện;

4. Theo tính chất và tình hình triển khai các nhiệm vụ tại đơn vị; trực tiếp chỉ đạo điều phối hoặc quyết định thành lập tổ công tác điều phối CBVC-NLĐ các phòng nghiệp vụ đơn vị để thực hiện một số hoạt động, sự kiện cấp bách đảm bảo hoàn thành các yêu cầu về tiến độ và kế hoạch đề ra.

5. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng: Viên chức, người lao động; các nguồn vốn, kinh phí, tài sản do Trung tâm quản lý.

6. Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng nâng lương, Quyết định phân công nhiệm vụ Trưởng ban thẩm định giá Trung tâm để tổ chức thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ của đơn vị.

7. Chỉ đạo hoạt động Phòng Hành chính tổng hợp.

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.620.868

- Email:

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Tuấn

1. Giúp Giám đốc chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; quản lý vận hành, đôn đốc hoạt động các Cửa hång, Điểm bán hàng Việt của đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố;Điểm bán hàng Việt của Trung tâm tại thành phố Móng Cái, tại các Khu điểm du lịch, cảng hàng không, cảng tàu du lịch địa bàn trong và ngoài Tỉnh;

2. Trực tiếp Xây dựng kế hoạch, chương trình, Đề án lĩnh vực được phân công phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Trực tiếp đề xuất để thực hiện các nội dung khai thác và phát triển cung ứng dịch vụ công có thu phí thuộc lĩnh vực được phân công;

4. Giữ mối quan hệ với các Cục, Vụ, Viện của Bộ Công thương và TW; các địa phương sở ban ngành trong tỉnh; các tỉnh, thành phố bạn trong lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách.

5. Phụ trách chỉ đạo các hoạt động của của Phòng Xúc tiến thương mại và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Phó Giám đốc : Vũ Bình Minh

Vũ Bình Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.620.868

- Email: minhsctqn@gmail.com

Phó Giám đốc: Vũ Bình Minh

1. Giúp Giám đốc chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực Khuyến công; tư vân phát triển công nghiệp; tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án Khuyến công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Giám đốc Trung tâm giao; các hợp đồng tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn sau khi Trung tâm ký kết với các đối tác; phối hợp với Phòng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và thương mại điện tử các nội dung thông tin tuyên truyền trên báo đài và internet liên quan đến lĩnh vực hoạt động Khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp; tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;

3. Trực tiếp Xây dựng kế hoạch, Chương trình, Đề án nội dung được phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Trực tiếp đề xuất để thực hiện các nội dung khai thác và phát triển cung ứng dịch vụ công có thu phí thuộc lĩnh vực được phân công;

5. Giữ mối quan hệ với các Cục, Vụ, Viện của Bộ Công thương và TW; các địa phương sở ban ngành trong tỉnh; các tỉnh, thành phố bạn lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Phụ trách chi đạo các hoạt động Đoàn thành niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị.

7. Phụ trách chỉ đạo các hoạt động Phòng Khuyến công và Phát triển.

Phó giám đốc: Hoàng Đức Khá

Hoàng Đức Khá

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ ký

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912428892

- Email: khahalong@gmail.com

Phó giám đốc: Hoàng Đức Khá

1. Giúp Giám đốc chỉ đạo các hoạt động lĩnh vực thông tin và thương mại điện tử; hệ thống trang tin Sàn giao dịch thương mại điện tử, hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án về thương mại điện tử trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Giám đốc Trung tâm giao; các hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử sau khi Trung tâm ký kết với các đối tác;

3. Trực tiếp đề xuất để thực hiện các nội dung khai thác và phát triển cung ứng dịch vụ công có thu phí thuộc lĩnh vực được phân công;

4. Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác hành chính nội vụ, văn thư quản trị, công tác tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của Trung tâm; công tác đời sống, hoạt động công đoàn tại đơn vị.

5. Chỉ đạo chỉ đạo các hoạt động thông tin và truyền thông theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến các hoạt động thông tin thương mại, Xúc tiên thương mại; chủ trì phối hợp để thực hiện công tác thông tin truyền thông các hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

6. Giữ mối quan hệ với các Cục, Vụ, Viện của Bộ Công thương và TW; các địa phương sở ban ngành trong tỉnh; các tỉnh, thành phố bạn lĩnh vực được phân công phụ trách.

7. Phụ trách chỉ đạo các hoạt động Phòng Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp & thương mại điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.