Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Xúc tiến thương mại

Phòng Xúc tiến thương mại

Trưởng phòng : Dương Huy Bình

Dương Huy Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 033.247.6066

- Email: duonghuybinhvn1@gmail.com

Nhân viên:

Nguyễn Thị Thu Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế Lao động

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.626728

- Email: hoitrotrienlam@qnitrade.gov.vn

Ngô Tùng Linh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.626728

- Email: hoitrotrienlam@qnitrade.gov.vn

Nguyễn Thành Luân

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.626728

- Email: hoitrotrienlam@qnitrade.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án Xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án Xúc tiến thương mại đã được phê duyệt; hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh về hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; Phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xúc tiến thương mại; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị và các sự kiện xúc tiến thương mại khác; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; tham dự hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a). Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b). Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại đã được phê duyệt;

c). Hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh về hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;

d). Phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xúc tiến thương mại;

e). Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị và các sự kiện xúc tiến thương mại khác;

f). Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

g). Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

h). Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

y). Thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.