Trang chủ / Giới thiệu / Phòng Khuyến công và PTCN

Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

Trưởng phòng: Phan Thị Thanh Lương

Phan Thị Thanh Lương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.3626720

- Email: thanhluong81@gmail.com

Nhân viên:

Phan Thị Hường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Môi trường

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Trần Mai Anh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công của đơn vị và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; Thực hiện dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp; Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động nghiên cứu,khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội nghị, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình,đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công; tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn đầu tư các công trình công nghiệp, dân dụng; tư vấn các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị máy khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra kỹ thuật các dự án và công trình kỹ thuật công nghiệp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan, tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, để án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được phê duyệt; khảo sát đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp; tư vấn, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao và triển khai mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ cũng như áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đào tạo tập huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên ngành; liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Khuyến công:

a). Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương theo định kỳ và đột xuất đáp như cầu phát triển về công nghiệp nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b). Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt;

c). Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d). Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tâjp kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội nghị, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp;

e). Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công;

f). Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;

g). Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công;

h). Là đầu mối quản lý và theo dõi mạng lưới công tác viên khuyến công địa phương (cấp huyện) để triển khai hiệu quả các đề án khuyến công được phê duyệt;

y). Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp:

3.2.1. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp.

a). Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;

b). Tư vấn các lĩnh vực: Khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra kỹ thuật các dự án và các công trình kỹ thuật công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

c). Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan khác.

d). Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

3.2.2. Về Công nghiệp hỗ trợ, phát triển cụm công nghiệp

a). Tổ chức, thực hiện nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

b). Ứng dụng và chuyên giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi của pháp luật về chuyển giao công nghệ và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành; Hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Trung ương và địa phương;

c). Phối hợp hoặc trực tiếp tổ chức đào tạo, tập huấn về phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực.

2.3. Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

a). Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b). Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được phê duyệt;

c). Kiểm toán năng lượng; kiểm định thiết bị đo lường điện, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp;

d). Tư vấn, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao và triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân;

e). Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính, cho các cơ sở và cá nhân thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ cũng như áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

f). Phối hợp hoặc tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, t p huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

g). Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.